Органи на управување

Извршен Одбор

Бојан Цветановски Претседател
Весна Трајковска
Левент Ајрула
Сашо Радевски
Зорица Стојанова

Надзорен Одбор

Звонко Станковски
Борка Цветановска
Владимир Трајковиќ

 

Комисија за стручно усовршување

Елена Тримческа
Ненад Јовчески
Снежана Поповска

 

 

 

Суд на честа

Весна Ристовска
Ирина Петковска
Стојан Донески

Благајник

Sвонимир Солтиров

 

Секретар

Борче Стаменковски