Финансиски извештај за 2017 година

Спецификација на трошоци

1.Расходи
Графички,фотокопир, веб услуги                                         85.330,00 ден.
Потрошенo гориво, превозни и ПТТ услуги                       124.340,00 ден.
Провизии на платниот промет                                                7.392,00 ден.
Сместување, хотелски,ресторански услуги                       424.959,00 ден.
Членарини на здруженија                                                   290.202,00 ден.
Сметководствени и др. интелектуални услуги                    58.121,00 ден.
Вкупно расходи                                                                    990.344,00 ден.

2.Приходи
Приходи од членарини и спонзорство                              1.083.087,00 ден.
Камати и курсни разлики                                                          9.344,00 ден.
Пренесен дел од претходните години                                 143.736,00 ден.
Вкупно приходи                                                                  1.236.167,00 ден.

3. Добивка                                                                              245.823,00 ден.

4. АЦИ МАКЕДОНИЈА-Здружение на финансиски пазари има остварено добивка за 2017 година во износ од 245.823,00 ден.
-обврски за плаќање                                                                 4.598,00 ден.
-парични средства                                                                 204.726,00 ден.
-ненаплатени побарувања                                                      36.499,00 ден.

Подготвено од:
Сметководствено биро                                 Претседател
Компанија Колчкоски                                    Емил Јакимов

 

Преземете PDF документ:

Финансиски извештај на АЦИ Македонија- Здружение на финансиски пазари за 2017 година