Финансиски извештај за 2018 година

Спецификација на трошоци

1.Расходи
Потрошени материјали                                                             13.079,00 ден.
Други услуги                                                                             134.550,00 ден.
Превозни и транспортни услуги                                               55.750,00 ден.
Наемнини                                                                                   20.599,00 ден.                      Други материјални расходи                                                  510.889,00 ден.

Провизии на платен промет                                                     11.064,00 ден.

Негативни курсни разлики                                                             328,00 ден.
Членарини                                                                                  11.064,00 ден.

Други расходи                                                                             62.885,00 ден.
Вкупно расходи                                                                        878.020,00 ден.

2.Приходи
Приходи од членарини и спонзорство                                    980.981,00 ден.
Камати и курсни разлики                                                              3.037,00 ден.
Пренесен дел од претходните години                                     245.823,00 ден.
Вкупно приходи                                                                       1.229.841,00 ден.

3. Добивка                                                                                  351.821,00 ден.

 

Подготвено од:

Мимоза Стојановска

 

Преземете PDF документ:

Финансиски извештај за 2018 година