ACI FMA

Асоцијацијата на која припаѓаме- ACI Financial Markets Association е водечка глобална финансиска асоцијација која ги застапува интересите на професионалната финансиска пазарна заедница. Основана во 1955 година, ACI FMAе фокусирана на подобрување на најдобрата пазарна практика и поддршка на учесниците на пазарот да се придржуваат до принципите на етичко однесување.

Модел Кодот на ACI FMAбеше признат како прв индустриски шифрарен кодекс за OTC / FX и поврзаните пазари, кој беше изграден врз основа на оригиналните ACI FMA кодекси на однесување од 1970-тите. Ажуриран последователно за да ја прифати пошироката заедница на тргување преку шалтер – од dealing room до back office операции- Модел Кодот на ACI FMA силно влијаеше врз многу национални кодекси на однесување и беше пензиониран во 2017 година со објавувањето на FX Глобалниот Код, во чиј состав ACI учествуваше, заедно со разни други иницијативи за Кодекс на однесување.

Како услов за членство, сите членови на ACI FMAсе обврзани да ги прифатат принципите на однесување и пазарната практика содржани во FX Глобалниот кодекс и другите Кодекси на однесување кои се применуваат на пазарот. ACI FMA ќе ги замени претходните ACI кодови (вклучувајќи го и Модел Кодот) со препораки за Понатамошно насочување и Препорачани најдобри практики во 2018 година.

Пакетот за образование и сертификација, нејзините комитети и работни групи  заедно со глобалната мрежа на Национални асоцијации обезбедуваат сеопфатна рамка за едукација, поддршка и совети за поединци и организации кои работат на денешните финансиски пазари.