Термински девизни трансакции и нивна примена- списание Економија и Бизнис

 

Владимир Трајковиќ

Бизнисите кои во своето тековно работење имаат увозно-извозни релации со странски компании постојано се изложени на валутен ризик – – ризикот од промена на девизниот курс пред се заради исклучителната волатилност на девизниот пазар.

Обемот на девизниот пазар е на историско највисоко ниво и е неспоредив со обемот на останатите пазарни инструменти (државни хартии од вредност, корпоративни обврзници, акции итн.). Високиот обем на тргување резултира и со висока волатилност на девизниот пазар во услови на пазарна неизвесност.

Промената на цените на девизниот пазар може да имаат значајно влијание врз паричните текови на компаниите чии бизниси се увозно-извозно зависни. Во услови кога бизнисите имаат обврски или побарувања во странска валута кои допрва треба да доспеат или планирани инвестиции за кои дорпва треба да  се издвојат средства, од исклучително значење за компаниите е митигирање на валутниот ризик и заштита од загуби на име на курсни разлики. Како исклучително флексибилен инструмент за справување со валутниот ризик се користи FX Forward, односно терминска девизна трансакција. Continue reading “Термински девизни трансакции и нивна примена- списание Економија и Бизнис”

Времетраење на порамнувањето на трансакциите- списание Економија и Бизнис

 

Сашо Трајковски

Порамнувањето на сите трансакции и минималната изложеност со која се соочуваат банките во нивните индивидуални трансакции (без разлика дали се работи за спот или форвард трансакции),трае од еден до два работни дена, за речиси сите банки кои беа истражувани во сите земји на групата Г-10. Ова времетраење се однесува кога се тргува со сите валути, освен со јапонските јени. Времетраењето на порамнувањето во тргувањето на јапонските јени трае и до три работни дена, почнувајќи од денот кога членовите на ФЕЅЦС можат да испратат неотповикливи инструкции за плаќање во јени во јапонскиот платен систем.

Како надополнување на сето тоа, времетраењето на порамнувањето на финансиските трансакции се продолжува за дополнителни еден до два работни дена (времетраење на статус „У“). Како резултат на претходно искажаното, потребни се повеќе од три работни дена (доколку меѓу тие три работни дена се појават и празници и викенд, деновите се многу повеќе) од почетокот на појава на ризик со кои се соочуваат банките во своето работење, содржувајќи го во себе и времето кое е потребно за комплетна обработка на трансакциите. Continue reading “Времетраење на порамнувањето на трансакциите- списание Економија и Бизнис”

Белградските компании Tenfore и Europoint Systems со донација за борба против коронавирусот во Македонија

 

Двете сестрински компании Tenfore и Europoint Systems од Белград, како долгогодишни деловни партнери на Народната банка и деловните банки во Северна Македонија, како друштвено одговорни компании, без чекање и меѓу првите притекнаа во помош во борбата против корона вирусот COVID-19 во Северна Македонија и донираа значајни финансиски средства во износ од 16.000 евра на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје и на Институтот за јавно здравје Скопје.

Со наведените средства, на Инфективната клиника поправен е дефектен респиратор и набавени се машина за перење алишта, машина за сушење алишта и мобилни телефони, сè заедно во вкупен износ од 6.000 евра, додека на Институтот за јавно здравје донирани се 10.000 евра за набавка на реагенси и тестови неопходни за тестирање на COVID-19.

„Сакаме да изразиме благодарност до двете српски компании Tenfore i Europoint за направената донација, кои уште во март беа само втор донатор на нашиот Институт, што ни овозможи благовремено да набавиме дополнителна количина на материјали неопходни за тестирање на COVID-19. Со тоа компаниите искажаа солидарност и хуманост на најдобар можен начин и допринесоа во зачувување на здравјето на што поголем број наши граѓани.” – истакна Доц. Д-р Шабан Мемети, директор на Институтот за јавно здравје Скопје.

На прагот на рецесија? Што велат водечките индикатори за бизнис циклусот- списание Економија и Бизнис

 

автор: Предраг Шапчески

Економските индикатори се статистички макроекономски променливи кои помагаат во анализирање на фазата во којашто се наоѓа бизнис циклусот. Согласно времето во коешто се случуваат, тие даваат индикација во која насока целосната економија се движи. Поради временските специфичности на економските индикатори, истите може да бидат водечки,  истовремени со промените, или задоцнети. Водечките индикатори се оние кои се менуваат пред да се случат макроекономските промени. Тие се едни од најважните индикатори кои им помагаат на аналитичарите и инвеститорите во нивните предвидувања за економијата во иднина. Токму затоа фокусот во оваа статија се овие индикатори.

Во текот на 2019 година на светско ниво се појави зголемен интерес за дискусија и анализа на промената во бизнис циклусот. Низ најразлични медиуми економистите ги даваат своите размислувања и предвидувања во поглед на следната рецесија. Дали треба да ја очекуваме во текот на наредните квартали или пак истата е веќе започната? Оттука, водечките индикатори се оние кои треба да дадат јасна слика за моменталната ситуација во светската економија и дали истата е пред очекуваната рецесија. Водечките индикатори се многубројни и тие се разликуваат во различни региони околу светот, но сепак, некои индикатори се конзистенти насекаде. Во продолжение разгледани се берзанските индекси, распонот на каматните стапки и композитот на водечки индикатори како едни од најважните.

Берзански индекси

Следењето на берзанските индекси на акции како S&P500 (САД) и Euro Stoxx 50 (Европа) се важен дел од предвидувањето на промените во бизнис циклусот. Oвој индикатор не е најважен, но е индикатор кој прв се анализира кај инвесторите, аналитичарите и медиумите. Цените на акциите произлегуваат во голема мера од очекувањата на инвеститорите за иднината, односно очекуваната заработка на компаниите. Доколку проценката за заработката на компаниите е точна, индексите може да бидат добар индикатор за насоката на движење на бизнис циклусот. Поради тоа вредноста на индексите е највисока пред економијата да биде во нејзиниот врв. Почнувајќи од 2009 година па сè до денес, индексот S&P500 е во постојан пораст. Во јули оваа година го достигна и својот врв од 3.083,82 долари. Преку овој индекс лесно се согледува дека акциите се со растечка тенденција. Сè додека инвеститорите се задоволни од заработката на компаниите, индексот ќе биде во нагорна линија, а истото покажува дека бизнис циклусот сè уште не е во својот врв. Сепак, следењето на овој индикатор како водечки има свои недостатоци. При т.н. „биковско“ расположение на пазарот многу е тешко да се предвиди точниот момент кадеште економијата е во врвот на бизнис циклусот.

Continue reading “На прагот на рецесија? Што велат водечките индикатори за бизнис циклусот- списание Економија и Бизнис”