Девизен пазар и краток осврт на најчесто тргуваните валути во РМ- списание Економија и Бизнис

Автор: Весна Трајковска

Пазарот на девизи во РМ е значаен сегмент за целокупниот финансиски пазар и економијата на земјата кој постепено се развива, се карактеризира со стабилен курс на денарот и промет кој расте благодарение на подобрената бизнис клима, новите капацитети ореинтирани кон извоз, странските инвестиции во земјата. НБРМ е поддржувач на деловните банки секојдневно објавува податоци за вкупниот промет на девизниот пазар на банките во РМ. На пример прометот во првата половина од септември 2018 (353 милиони евра) е приближен на вкупниот промет од претходните два месеца заедно (380 милиони евра) што произлегува од зголемената надворешнотрговска размена која повлекува поголем тековен трансфер на девизи, зголемен промет на менувачкиот пазар  и на деловните банки со НБРМ.

Continue reading “Девизен пазар и краток осврт на најчесто тргуваните валути во РМ- списание Економија и Бизнис”

Кафе со АЦИ пријатели

АЦИ Македонија –Здружение на Финансиски Пазари има чест да ве покани на дружба со кафе (под покровителство на Здружението) во кафулето Винил на Булевар Партизански Одреди бр.14 спроти Соборната Црква во Среда 24.10.2018 со почеток од 17.00 часот.

Повелете да се видиме и да размениме искуства , мислења на актуелни стручни теми.

Перпетуална обврзница на домашниот пазар на капитал

автор: Елена Кузмановска

На 20ти септември 2018 година, Комисијата за хартии од вредност во Македонската банкарска асоцијација го презентираше новиот инструмент на пазарот на капитал – перпетуална обврзница. Комисијата ги призна перпетуалните обврзници како хартии од вредност во текот на јуни 2018 година. Перпетуалните обрзници немаат рок на достасување и затоа се перпетуални т.е. “вечни”. Овие финансиски инструменти можат да се вклучат во додатен основен капитал согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот од НБРМ (Сл.Весник бр.218/2016), со што стануваат атрактивни за банките.

Во финансискиот свет, кога станува збор за перпетуална обврзница, најчесто се зборува за финансиски инструмент кој е помеѓу обврзница и акција. Од една страна нема датум на достасување (перпетуална) т.е. нема износ кој доспева и треба да биде исплатен на фиксен датум во иднина, по што наликува на акција, но исто така имателот својот принос го добива во форма на купони, редовни годишни исплати во фиксен износ и немаат право на глас, карактеристики по кои пак наликуваат на обврзниците. Continue reading “Перпетуална обврзница на домашниот пазар на капитал”

АЦИ Македонија- нов визуелен идентитет

АЦИ Македонија воведе редизајнирана веб-страница.

Овде можете да ги најдете сите тековни информации поврзани со банкарскиот сектор, како и прашања поврзани со образованието и обуката. На нашата веб-страница ќе најдете многу корисни информации кои можат јавно да се разменуваат со членовите на страницата.

Уживаjте и бидете информирани.