АЦИ – Здружение на финансиски пазари во својот едукативен дел опфаќа специјализирани испити од областа на fx пазарот, пазарот на пари, репо трансакциите, управување со ризици итн. За стекнување на следните сертификати: ACI Dealing Certificate, ACI Settlements Certificate и ACI Diploma. Сертификатите се издаваат од АЦИ - Интернационалното задружение на финансиски пазари и се меѓународно признаени. Во Македонија, првите два испити се полагаат единствено во просториите на компанијата Семос, која е лиценциран партнер на АЦИ - Здружение на финансиски пазари.

  • ACI Dealing Certificate овозможува стекнување на практично (front office) знаење на структурата и активностите на fx пазарот и пазарот на пари, вклучувајќи и математички операции кои се користат на овие пазари и нивните финансиски производи, како и основнитe вештини потребни за учество на овие пазари.

  • ACI Operations Certificate е неопходен за стекнување познавања од позадинското работење на финансиските пазари т.е. back office операциите. Овој испит овозможува добивање на целосна слика на работењето на финансиските пазари и подобро разбирање на врската меѓу дилерите и back office-от, кој ги спроведува оперативните активности.

  • ACI Diploma е еден вид на надоградба на ACI Dealing Certificate и ACI Operations Certificate и овозможува усовршување на теоретското и практичното познавање на инструментите кои се тргуваат на fx пазарот и пазарот на пари, како и врската на овие пазари со управувањето со ризици. За да се полага овој испит, неопходно е прво да се стекне или ACI Dealing Certificate или Operations Certificate.ACI Macedonia Certificate Registry
FIRST NAME LAST NAME COMPANY CERTIFICATE YEAR
Monika Resanovikj Stopanska Banka AD Bitola Diploma 2016
Elena Trimcheska TTK Bank AD Skopje Diploma 2007
Kosta Shorko National Bank of the Republic of Macedonia Diploma 2008
Aleksandra Ilijeska Dealing Certificate 2007
Ana Nikoloski (ex.Struzhan) Komercijalna Banka AD Skopje Dealing Certificate 2007
Ani Stefkova-Markovska Dealing Certificate 2008
Biljana Jovanoska Stopanska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Blazhe Buloski Ohridska Banka AD Ohrid Dealing Certificate 2009
Blazhe Mitrevski Capital Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Borche Stamenkovski Capital Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Boro Manushev HALKBANK AD Skopje Dealing Certificate 2009
Brankica Gjorgjievska NLB Tutunska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Branko Sazdovski Central Cooperative Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Daniela Andonovska Macedonian Bank for Development Promotion Dealing Certificate 2006
Daniela Kostovska UNIBank AD Skopje Dealing Certificate 2009
Darko Blazhevski Dealing Certificate 2008
Darko Sima Dealing Certificate 2008
Darko Stojkoski Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje Dealing Certificate 2005
Elena Manichevska ProCredit Bank AD Skopje Dealing Certificate 2009
Elena Popovska (ex.Mladenovska) ProCredit Bank AD Skopje Dealing Certificate 2009
Elena Trimcheska TTK Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Eli Zabevska Ministry of Finance of the Republic of Macedonia Dealing Certificate 2008
Emilija Bogdanovska UNIBank AD Skopje Dealing Certificate 2007
Emilija Hristova-Todorovska National Bank of the Republic of Macedonia Dealing Certificate 2011
Filip Nikoloski Komercijalna Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Filiz Veli Ziraat Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Goran Stojanovski Dealing Certificate 2008
Gordan Chadikovski Ziraat Bank AD Skopje Dealing Certificate 2011
Hristina Nakova (ex.Velinovska) ProCredit Bank AD Skopje Dealing Certificate 2006
Igor Kolevski Dealing Certificate 2008
Irina Petkovska Alpha Bank AD Skopje Dealing Certificate 2006
Iris Kolarikj HALKBANK AD Skopje Dealing Certificate 2008
Jasna Krstanoska-Pavloska Ohridska Banka AD Ohrid Dealing Certificate 2008
Jovan Avramoski Ohridska Banka AD Ohrid Dealing Certificate 2008
Katerina Nonkulovska Stopanska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Kire Dimitrievski Dealing Certificate 2009
Kire Soleski Komercijalna Banka AD Skopje Dealing Certificate 2008
Kosta Ivanovski NLB Tutunska broker AD Skopje Dealing Certificate 2005
Kosta Shorko National Bank of the Republic of Macedonia Dealing Certificate 2003
Kristina Penova (ex.Tolevska) HALKBANK AD Skopje Dealing Certificate 2007
Lazar Darkovski HALKBANK AD Skopje Dealing Certificate 2008
Levent Ajrula Ziraat Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Maja Ilievska Dealing Certificate 2008
Martin Dukoski Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje Dealing Certificate 2011
Mirjana Trajanovska Stopanska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Mite Gjorgjiev Alpha Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Monika Resanovikj (ex.Bozhinovska) Stopanska Banka AD Bitola Dealing Certificate 2005
Natasha Angjelovikj Dealing Certificate 2008
Nikola Nakov NLB Tutunska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2007
Olivera Naumovska Dealing Certificate 2005
Sasha Sarauleva Capital Bank AD Skopje Dealing Certificate 2010
Sasha Stojanovska Capital Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Sasho Radevski Stopanska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2005
Sasho Trajkovski Eurostandard Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Sinisha Velkovski National Bank of the Republic of Macedonia Dealing Certificate 2003
Snezhana Risteska TTK Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Stojan Doneski Stopanska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2008
Stojna Grezhlovska Capital Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Tomislav Petrushev NLB Tutunska Banka AD Skopje Dealing Certificate 2007
Vesna Boshkova Central Cooperative Bank AD Skopje Dealing Certificate 2007
Vesna Petrovska Central Cooperative Bank AD Skopje Dealing Certificate 2008
Vesna Trajkovska Komercijalna Banka AD Skopje Dealing Certificate 2006
Viktorija Mitreska ProCredit Bank AD Skopje Dealing Certificate 2005
Viola Hristova Dealing Certificate 2005
Violeta Jordanoska Ohridska Banka AD Ohrid Dealing Certificate 2005
Zharko Mitrevski TTK Bank AD Skopje Dealing Certificate 2007
Zoran Panovski National Bank of the Republic of Macedonia Dealing Certificate 2003
Aleksandar Cekov Operations Certificate 2009
Aneta Stevcheska Komercijalna Banka AD Skopje Operations Certificate 2010
Aneta Tanevska National Bank of the Republic of Macedonia Operations Certificate 2005
Blagica Avramovska ProCredit Bank AD Skopje Operations Certificate 2009
Boro Manushev HALKBANK AD Skopje Operations Certificate 2007
Dane Krstevski National Bank of the Republic of Macedonia Operations Certificate 2005
Daniela Andonovska Macedonian Bank for Development Promotion Operations Certificate 2006
Elena Anastasova Komercijalna Banka AD Skopje Operations Certificate 2007
Elena Icevska ProCredit Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Elizabeta Zivikj-Stevchevska Macedonian Bank for Development Promotion Operations Certificate 2005
Emilija Redjovska UNIBank AD Skopje Operations Certificate 2009
Frosina Kukoska Ziraat Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Iskra Murgoska ProCredit Bank AD Skopje Operations Certificate 2007
Jagoda Stanoeska Eurostandard Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Jasminka Boshkova HALKBANK AD Skopje Operations Certificate 2005
Jovan Avramoski Ohridska Banka AD Ohrid Operations Certificate 2007
Julijana Ivanovska Operations Certificate 2009
Katerina Gjurkova Operations Certificate 2009
Katerina Stevoska Ohridska Banka AD Ohrid Operations Certificate 2007
Lidija Jevtoska Komercijalna Banka AD Skopje Operations Certificate 2005
Limonka Davitkova Operations Certificate 2009
Maja Cvetkovska Stopanska Banka AD Bitola Operations Certificate 2005
Maja Trajkovska Operations Certificate 2009
Miroslav Misoski TTK Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Nagihan Shemo Ohridska Banka AD Ohrid Operations Certificate 2005
Narcise Ibrahimi National Bank of the Republic of Macedonia Operations Certificate 2007
Natasha Jakimovska Operations Certificate 2008
Nenad Jovchevski NLB Tutunska Banka AD Skopje Operations Certificate 2005
Olgica Popovska Operations Certificate 2009
Sasho Dodevski HALKBANK AD Skopje Operations Certificate 2009
Sasho Lazarevski Central Cooperative Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Sonja Slavkovska Operations Certificate 2005
Sonja Trajanovska Operations Certificate 2005
Svetlana Blazhevska UNIBank AD Skopje Operations Certificate 2005
Vesna Dukovska Alpha Bank AD Skopje Operations Certificate 2005
Vesna Lozanovska Stopanska Banka AD Skopje Operations Certificate 2005
Vesna Petrovska Central Cooperative Bank AD Skopje Operations Certificate 2008
Violeta Blazhevska Operations Certificate 2009
Violeta Mihajlovska Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje Operations Certificate 2005
Natasha Trajkova Stopanska Banka AD Bitola Dealing Certificate 2016
Biljana Novachevska Ekimovska Stopanska Banka AD Bitola Dealing Certificate 2016
Sofija Krstevska Stopanska Banka AD Bitola Operations Certificate 2016
Stefancho Kocevski UNIBank AD Skopje Dealing Certificate 2016ACI Macedonia Library Catalogue

"Mastering aci dealing certificate"
- Phil Parker

"Mastering Foreign Exchange and Money Market"
- Paul Roth, Pearson Education, 1996

"Introducion to foreign exchange & Money Market"
- Reuters

"Mastering Repo Markets"
- Bob Steiner, Pearson Education, 1997

"The Gold Companion"
- Timothy Green

"An Introduction to Derivatives"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"An Introduction to Technical Analysis"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"Mastering Derivatives Markets"
- Taylor Franceska, Pearson Education, 2000

"Mastering Financial Calculation"
- Bob Steiner, Pearson Education, 1998

"Foreign Exchange and Money Market"
- Bob Steiner, Butterworth-Heinemann, 2002

"Mastering treasury office operations"
- Denis Nolan

"Back office and beyond"
- Mervyn King

"An Introduction to Foreign Exchange and Money Markets"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"An Introduction to Bond Markets"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"Mastering Value at Risk"
- Butler Cormac, Pearson Education, 1999

"Mastering Foreign Exchange and Currency Options"
- Taylor Franceska, Pearson Education, 1997

   
     
 
main page | about us | members | SKIBOR | events | education | links | assembly
© 2018 ACI Macedonia Financial Markets Association. All rights reserved.