Членови на АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари


- Членови со право на глас (по три од банка)

Народна Банка на Република Македонија
бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1, 1000 Скопје

Гувернер

Анита Ангеловска-Бежоска


Вицегувернери

Маја Кадиевска-Војновиќ

Фадил Бајрами

Дирекција за операции на финансиските пазари

Весна Христовска

Manager of Financial Market Operations Department

Т: +389 2 3108 336

F: +389 2 3123 257

Е: hristovskav@nbrm.mk


Мелита Никодиновска

Deputy Manager of Financial Market Operations Department

T: +389 2 3108 283

F: +389 2 3123 257

Е: melitat@nbrm.mk


Зоран Пановски

Senior Advisor

T: +389 2 3108 451

F: +389 2 3113 169

Е: panovskiz@nbrm.mk

ACI Dealing Certificate (2003)


Отсек за чување и управување со девизните резерви

Емилија Христова-Тодоровска

Head of Foreign Reserves Management Unit

T: +389 2 3108 439

F: +389 2 3113 169

Е: hristovae@nbrm.mk

ACI Dealing Certificate (2011)


Боро Манушев

Senior portfolio manager

T: +389 2 3108 450

F: +389 2 3113 169

Е: manusevb@nbrm.mk

ACI Operations Certificate (2007), ACI Dealing Certificate (2009)


Ана Петровска

Junior dealer

T: +389 2 3108 452

F: +389 2 3113 169

Е: petrovskaa@nbrm.mk


Емил Бишев

Junior dealer

T: +389 2 3108 534

F: +389 2 3113 169

Е: biseve@nbrm.mk


Отсек за монетарни инструменти и домашни пазари

Зорица Стојанова

Head of Monetary Instruments and Domestic Markets Unit

T: +389 2 3108 151

F: +389 2 3123 257

Е: trajkovaz@nbrm.mk


Звонимир Солтиров

Domestic Foreign Exchange Market Officer

T: +389 2 3108 434

F: +389 2 3126 094

Е: soltirovz@nbrm.mk


Горан Милетиќ

Senior Analyst

T: +389 2 3108 503

F: +389 2 3123 257

Е: miletikg@nbrm.mk


Бојан Огњеновски

Analyst II level

T: +389 2 3108 504

F: +389 2 3123 257

Е: ognjenovskib@nbrm.mk


Афердита Феризи

Analyst

T: +389 2 3108 506

F: +389 2 3123 257

Е: fazliua@nbrm.mk


Дирекција за платни системи

Игор Величковски

Manager of Payment Systems Department

T: +389 2 3108 401

F: +389 2 3122 113

Е: velickovskii@nbrm.mk


Тони Мирчески

Deputy Manager of Payment Systems Department

T: +389 2 3108 447

F: +389 2 3122 113

Е: mirceskit@nbrm.mk


Анета Илиевска

Senior Advisor

T: +389 2 3108 349

F: +389 2 3122 109

Е: ilievskaa@nbrm.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Отсек за заднински операции

Нарцисе Мустафи

Head of Back Office Unit

T: +389 2 3108 187

F: +389 2 3122 109

Е: mustafin@nbrm.mk

ACI Operations Certificate (2007)


Лимонка Давиткова

Analyst

T: +389 2 3108 513

F: +389 2 3122 109

Е: davitkoval@nbrm.mk

ACI Operations Certificate (2009)


Марко Куртевски

Analyst

T: +389 2 3108 125

F: +389 2 3122 109

Е: kurtevskim@nbrm.mk


Иван Блажевски

Junior Analyst

T: +389 2 3108 107

F: +389 2 3122 109

Е: blazevskii@nbrm.mk

Reuters dealing: nbrm

Еуростандард Банка АД Скопје
ул. Никола Кљусев бр. 2, 1000 Скопје

Сашо Трајковски

Director of Liquidity Division

T: +389 2 3249 410

F: +389 2 3249 484

Е: trajkovskis@eurostandard.com.mk

ACI Dealing Certificate (2005)


Жаклина Михајловска

Head of Liquidity Department

T: +389 2 3249 426

F: +389 2 3249 484

Е: mihajlovskaz@eurostandard.com.mk


Татјана Штериева-Хочевар

Head of Dealing Department and Correspondence

T: +389 2 3140 242

F: +389 2 3249 484

Е: sterievat@eurostandard.com.mk


Горан Томески

Head of Banking Operations Department

T: +389 2 3249 422

F: +389 2 3224 092

Е: tomeskig@eurostandard.com.mk


Адриана Балташ

Head of Domestic Payments Department

T: +389 2 3249 429

F: +389 2 3224 092

Е: baltasa@eurostandard.com.mk


Јагода Станоеска

Head of International Payments Department

T: +389 2 3249 418

F: +389 2 3224 092

Е: stanoeskaj@eurostandard.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Капитал Банка АД Скопје членка на Alfa Finance Holding
ул. Никола Кљусев бр. 1, 1000 Скопје

Борче Стаменковски

Head of Assets, Liquidity and Trading Department

T: +389 2 3102 571

F: +389 2 3112 830

Е: borce.stamenkovski@capitalbank.com.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Жарко Василев

Associate in Assets, Liquidity and Trading Department

T: +389 2 3102 572

F: +389 2 3112 830

Е: zarko.vasilev@capitalbank.com.mk


Саша Јакимова

Back Office

T: +389 2 3102 551

F: +389 2 3134 060

Е: sasha.jakimova@capitalbank.com.mk

ACI Dealing Certificate (2010)


Соња Атанасовска

Back Office

T: +389 2 3102 521

F: +389 2 3134 060

Е: sonja.atanasovska@capitalbank.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Катерина Петровска

International Payments Associate

T: +389 2 3102 525

F: +389 2 3134 060

Е: katerina.petrovska@capitalbank.com.mk


Венера Алчевска

International Payments Associate

T: +389 2 3102 559

F: +389 2 3134 060

Е: venera.alcevska@capitalbank.com.mk


Комерцијална Банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје

Сектор за ликвидност и финансисиски пазар

Сузана Московска

Manager of Liquidity and Financial Market Division

T: +389 2 3168 301

F: +389 2 3162 658

Е: suzana.moskovska@kb.com.mk


Лидија Јефтоска

Senior Coordinator in Liquidity and Financial Market Division

T: +389 2 3168 306

F: +389 2 3162 658

Е: lidija.jevtoska@kb.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Елена Анастасова

Coordinator in Liquidity and Financial Market Division

T: +389 2 3168 338

F: +389 2 3162 658

Е: elena.anastasova@kb.com.mk

ACI Operations Certificate (2007)


Весна Трајковска

Coordinator in Liquidity and Financial Market Division

T: +389 2 3168 370

F: +389 2 3213 425

Е: vesna.trajkovska@kb.com.mk

ACI Dealing Certificate (2006)


Дирекција за тргување со финансиски инструменти

Весна Ристовска

Manager of Trading with Financial Instruments Department

T: +389 2 3168 364

F: +389 2 3113 228

Е: vesna.ristovska@kb.com.mk


Отсек за тргување на девизен пазар и пазар на пари

Ана Николоски

Head of FX and Money Market Trading Unit

T: +389 2 3168 369

F: +389 2 3213 425

Е: ana.nikoloski@kb.com.mk

ACI Dealing Certificate (2007)


Павлина Соколова

Senior Dealer

T: +389 2 3168 367

F: +389 2 3213 425

Е: pavlina.sokolova@kb.com.mk


Горјан Нацевски

Dealer

T: +389 2 3168 372

F: +389 2 3213 425

Е: gorjan.nacevski@kb.com.mk


Јовица Камберски

Junior Dealer

T: +389 2 3168 320

F: +389 2 3213 425

Е: jovica.kamberski@kb.com.mk


Отсек за тргување со домашни финансиски инструменти

Емилија Петреска

Head of Trading with Domestic Financial Instruments Unit

T: +389 2 3168 366

F: +389 2 3113 228

Е: emilija.petreska@kb.com.mk


Александар Георгиевски

Senior Officer

T: +389 2 3168 363

F: +389 2 3113 228

Е: aleksandar.georgievski@kb.com.mk


Влатко Лескароски

Officer

T: +389 2 3168 371

F: +389 2 3113 228

Е: vlatko.leskaroski@kb.com.mk


Татјана Ристовска

Officer

T: +389 2 3168 368

F: +389 2 3113 228

Е: tatjana.ristovska@kb.com.mk


Отсек за позадински работи

Анета Стевческа

Back Office - Senior Officer

T: +389 2 3168 335

F: +389 2 3162 658

Е: aneta.stevceska@kb.com.mk

ACI Operations Certificate (2010)


Тања Спасеска

Back Office - Senior Officer

T: +389 2 3168 345

F: +389 2 3162 658

Е: tanja.spaseska@kb.com.mk


Reuters dealing: kosk

Македонска банка за поддршка на развојот
ул. Димитрие Чуповски бр. 26, 1000 Скопје

Кенан Идризи

Manager of Treasury and Liquidity Department

T: +389 2 3115 844

F: +389 2 3239 688

E: qenan.idrizi@mbdp.com.mk


Форсина Јосифовска

Chief of Financial Department

T: +389 2 3115 844

F: +389 2 3239 688

E: frosina.josifovska@mbdp.com.mk


Даниела Андоновска

Foreign Exchange Officer

T: +389 2 3115 844

F: +389 2 3239 688

E: daniela.andonovska@mbdp.com.mk

ACI Dealing Certificate (2006), ACI Operations Certificate (2006)


Надица Павличковска

Liquidity Officer

T: +389 2 3115 844

F: +389 2 3239 688

E: nadica.petrusevska@mbdp.com.mk


НЛБ банка АД Скопје членка на NLB групацијата
ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје

Деловен сектор за финансиски пазари и средства

Јасмина Мојсиевска

Manager of Financial Markets and Treasury Division

T: +389 2 5100 671

F: +389 2 3212 927

E: j.mojsievska@nlb.mk


Љубица Јанчевска-Димитровска

Assistant Division Manager

T: +389 2 5100 809

F: +389 2 3212 927

E: lj.jancevska@nlb.mk


Служба за тргување со средства и изведени финансиски инструменти

Бојан Цветановски

Head of FX, Money Market and Derivatives Department

T: +389 2 5100 682

F: +389 2 3212 927

E: b.cvetanovski@nlb.mk


Александар Стојкоски

Assistant Head of Department

T: +389 2 5100 888

F: +389 2 3212 927

E: a.stojkoski@nlb.mk


Јане Настоски

Senior Dealer

T: +389 2 5100 889

F: +389 2 3212 927

E: j.nastoski@nlb.mk


Елена Димулкова

Dealer

T: +389 2 5100 806

F: +389 2 3212 927

E: e.dimulkova@nlb.mk


Костадин Шумковски

Dealer

T: +389 2 5100 635

F: +389 2 3212 927

E: k.sumkovski@nlb.mk


Божана Здравеска

Dealer

T: +389 2 5100 628

F: +389 2 3212 927

E: b.zdraveska@nlb.mk


Охридска Банка АД Скопје членка на SOCIETE GENERALE групацијата
ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје

Нина Неданоска

Director of Commercial Division

T: +389 2 3167 707

E: nina.nedanoska@ob.com.mk


Билјана Јованоска

Head of Capital Markets and Trading Department

T: +389 2 3167 644

E: biljana.jovanoska@ob.com.mk

ACI Dealing Certificate (2005)


Фанче Костенчева-Пандиловска

Senior Dealer

T: +389 2 3167 646

E: fance.kostenceva-pandilovska@ob.com.mk


Дејан Граорковски

Dealer

T: +389 2 3167 645

E: dejan.graorkovski@ob.com.mk


Тони Грозданоски

Head of Liquidity Department

T: +389 2 3167 670

E: toni.grozdanoski@ob.com.mk


Ѓорги Оровчанец

Officer for Foreign Currency Liquidity

T: +389 2 3167 672

E: gjorgi.orovcanec@ob.com.mk


Марија Китанова

Officer for Foreign Currency Liquidity

T: +389 2 3167 671

E: marija.kitanova@ob.com.mk


Вецко Симјаноски

Head of Payments Systems Unit

T: +389 46 206 665

E: vecko.simjanoski@ob.com.mk


Драгана Петровска

Payment orders and documents on collection

T: +389 46 206 683

E: dragana.petrovska@ob.com.mk

Reuters dealing: ohrd

ПроКредит банка АД Скопје членка на ProCredit Holding
ул. Манапо бб, 1000 Скопје

Валентина Никовска

Head of Finance Department

T: +389 2 3219 923

Е: v.nikovska@procreditbank.com.mk


Даниела Џабирски

Specialist in Treasury Department

T: +389 2 3219 582

Е: d.naumova@procreditbank.com.mk


Елена Поповска

Specialist in Treasury Department

T: +389 2 3219 581

Е: e.mladenovska@procreditbank.com.mk

ACI Dealing Certificate (2009)


Ана Оклеска

Extended Management - HR, Training and Back Office

T: +389 2 3219 967

Е: a.okleska@procreditbank.com.mk


Искра Мургоска

Specialist in Back Office Department - responsible for TBO

T: +389 2 3219 559

Е: i.bojadzievska@procreditbank.com.mk

ACI Operations Certificate (2007)


Кристина Трпезановска

Head of Risk Management Department

T: +389 2 3219 225

Е: k.mazni@procreditbank.com.mk


Силк Роуд банка АД Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, 1000 Скопје

Даница Џутеска

Manager of Treasury Department

T: +389 2 3289 545

Е: ddzuteska@silkroadbank.com.mk


Ирина Петковска

Dealer in Treasury Department (Front Office)

T: +389 2 3289 564

Е: ipetkovska@silkroadbank.com.mk

ACI Dealing Certificate (2006)


Весна Дуковска

Manager of Payments and Credit Administration Department

T: +389 2 3289 434

F: +389 2 3289 409

Е: vdukovska@silkroadbank.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Снежана Змејковска

Back Office

T: +389 2 3289 433

F: +389 2 3289 409

Е: szmejkovska@silkroadbank.com.mk


Стопанска Банка АД Битола
ул. Добривое Радосављевиќ бр. 21, 7000 Битола | ул. Анкарска бр. 33, 1000 Скопје

Наташа Несторовска

Member of Board of Directors

T: +389 47 207 567

F: +389 47 207 541

E: natasha.n@stbbt.com.mk


Ерифили Поповска

International Payments Operations Department

T: +389 47 207 542

E: erifili.p@stbbt.com.mk


Моника Ресановиќ

FX Trades

T: +389 47 207 570

E: monika.b@stbbt.com.mk

ACI Dealing Certificate (2005), ACI Diploma (2016)


Билјана Новачевска-Екимовска

FX Trades

T: +389 47 207 570

E: biljana.n@stbbt.com.mk

ACI Dealing Certificate (2016)


Наташа Трајкова

Liquidity and ALM Department

T: +389 47 207 535

E: natasha.t@stbbt.com.mk

ACI Dealing Certificate (2016)


Софија Крстевска

Liquidity and ALM Department

T: +389 47 207 641

E: sofija.k@stbbt.com.mk

ACI Operations Certificate (2016)


Маја Цветковска

Back Office

T: +389 47 207 539

E: maja.c@stbbt.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Стопанска Банка АД Скопје членка на NBG групацијата
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000 Скопје

Мирјана Трајановска

Senior Manager for Treasury and Finance

T: +389 2 3295 101

F: +389 2 3226 866

E: tmira@stb.com.mk

ACI Dealing Certificate (2005)


Сашо Радевски

Deputy Manager of Treasury Division

T: +389 2 3295 108

F: +389 2 3226 866

E: saso.radevski@stb.com.mk

ACI Dealing Certificate (2005)


Стојан Донески

Dealer in Trading Department

T: +389 2 3295 109

F: +389 2 3226 866

E: stojan.doneski@stb.com.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Елена Кузмановска

Dealer in Trading Department

T: +389 2 3295 107

F: +389 2 3226 866

E: elena.kuzmanovska@stb.com.mk


Анета Нестороска

Dealer in Trading Department

T: +389 2 3295 103

F: +389 2 3226 866

E: aneta.nestoroska@stb.com.mk


Ангелина Пљачковска

Dealer in Trading Department

T: +389 2 3295 102

F: +389 2 3226 866

E: angelina.pljackovska@stb.com.mk


Надица Атанасовска

Manager of Liquidity Management Department

T: +389 2 3295 217

E: nadica.atanasovska@stb.com.mk


Маја Петрова

Head of Treasury Middle Office

T: +389 2 3295 268

E: maja.petrova@stb.com.mk


Весна Лозановска

Manager of Back Office

T: +389 2 3295 110

E: vesna.lozanovska@stb.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Билјана Усова

Back Office

T: +389 2 3295 210

E: biljana.usova@stb.com.mk

Reuters dealing: sbrm

ТТК Банка АД Скопје
ул. Народен Фронт бр. 19а, 1000 Скопје

Јованка Ралевиќ

Head of Treasury Department

T: +389 2 3247 000 лок. 445

E: jovanka.ralevik@ttk.com.mk


Елена Тримческа

Head of Trading and Liqudity Unit

T: +389 2 3247 000 лок. 412

E: elena.trimceska@ttk.com.mk

ACI Diploma (2007), ACI Dealing Certificate (2005)


Жарко Митревски

Chief Dealer in Trading and Liqudity Unit

T: +389 2 3247 000 лок. 412

E: zarko.mitrevski@ttk.com.mk

ACI Dealing Certificate (2007)


Снежана Поповска

Dealer in Trading and Liqudity Unit

T: +389 2 3247 000 лок. 458

E: snezana.risteska@ttk.com.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Татјана Тодоровска

Treasury Back Office & SWIFT

T: +389 2 3247 000 лок. 036

E: tanja.todorovska@ttk.com.mk


Ратко Радевски

Treasury Back Office & SWIFT

T: +389 2 3247 000 лок. 226

E: ratko.radevski@ttk.com.mk


Андриана Томовска

Treasury Back Office & SWIFT

T: +389 2 3247 000 лок. 039

E: andriana.tomovska@ttk.com.mk


Кире Анев

Treasury Back Office & SWIFT

T: +389 2 3247 000 лок. 039

E: kire.anev@ttk.com.mk


УНИБанка АД Скопје
ул. Максим Горки бр. 6, 1000 Скопје

Звонко Станковски

Manager of Treasury, Dealing and Securities Department

T: +389 2 3286 007

F: +389 2 3130 448

E: zvonko.stankovski@unibank.com.mk


Емилија Мицева

Senior Officer in Treasury Front Office

P: +389 2 3286 193

F: +389 2 3224 162

E: emilija.miceva@unibank.com.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Емилија Ристева

Dealer in Treasury Front Office

T: +389 2 3286 127

F: +389 2 3224 162

E: emilija.risteva@unibank.com.mk


Симона Лазевска

Dealer in Treasury Front Office

T: +389 2 3286 071

F: +389 2 3224 162

E: simona.lazevska@unibank.com.mk


Соња Мартиновска

Senior Officer in Treasury Back Office

T: +389 2 3286 142

F: +389 2 3132 186

E: sonja.martinovska@unibank.com.mk


Светлана Блажевска

Officer in Treasury Back Office

T: +389 2 3286 141

F: +389 2 3132 186

E: svetlana.blazevska@unibank.com.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Емилија Реџовска

Officer in Treasury Back Office

T: +389 2 3286 134

F: +389 2 3132 186

E: emilija.regovska@unibank.com.mk

ACI Operations Certificate (2009)


ХАЛКБАНК АД Скопје
ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје

Левент Ајрула

T: +389 2

M: +389 7

F: +389 2

E: levent.ajrula@halkbank.mk

ACI Dealing Certificate (2005)


Емил Јакимов

Manager of Treasury Department - ALM and Trading of Financial Instruments

T: +389 2 3240 842

M: +389 71 327 905

F: +389 2 3287 581

E: emil.jakimov@halkbank.mk


Лазар Дарковски

FX Dealer in Trading of Financial Instruments Unit

T: +389 2 3250 948

F: +389 2 3240 819

E: lazar.darkovski@halkbank.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Бранко Саздовски

FX Dealer in Trading of Financial Instruments Unit

T: +389 2 3250 914

F: +389 2 3240 819

E: branko.sazdovski@halkbank.mk

ACI Dealing Certificate (2008)


Весна Сибиновска

Senior Officer in Treasury Middle Office Unit - ALM

T: +389 2 3240 809

E: vesna.sibinovska@halkbank.mk


Зоран Попов

Junior Officer in Treasury Back Office Unit

P: +389 2 3250 915

E: zoran.popov@halkbank.com.mk


Централна Кооперативна Банка АД Скопје
ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје

Борка Цветановска

Manager of Financial Markets, Investments and Liquidity Department

T: +389 2 3212 249 лок. 104

E: borka.cvetanovska@ccbank.mk


Весна Бошкова

Chief Dealer

T: +389 2 3212 249 лок. 109

E: vesna.boskova@ccbank.mk

ACI Dealing Certificate (2007)


Весна Петровска

FX Market Assistant

T: +389 2 3212 249 лок. 109

E: vesna.petrovska@ccbank.mk

ACI Dealing Certificate (2008), ACI Operations Certificate (2008)


Сашо Лазаревски

Head of International Operations Department, SWIFT and Correspondent Banking

T: +389 2 3249 371

F: +389 2 3249 377

E: saso.lazarevski@ccbank.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Симка Јаневска

Officer in International Operations Department

T: +389 2 3249 395

E: simka.janevska@ccbank.mk


Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје членка на Steiermärkische Bank und Sparkassen групацијата
ул. Македонија бр. 9-11, 1000 Скопје

Борче Шулески

Head of Teasury Division

Т: +389 2 3200 544

E: borche.shulevski@sparkasse.mk


Синиша Нестороски

Dealer in Trading Department

P: +389 2 3200 580

F: +389 2 3200 591

E: sinisa.nestoroski@sparkasse.mk


Владимир Трајковиќ

Dealer in Trading Department

P: +389 2 3200 571

F: +389 2 3200 591

E: vladimir.trajkovic@sparkasse.mk

ACI Dealing


Стефанчо Коцевски

Dealer in Trading Department

Т: +389 2 3200 711

F: +389 2 3200 591

E: stefancho.kocevski@sparkasse.mk

ACI Dealing Certificate (2016)


Игор Бојковски

Head of Securities Services Department

T: +389 2 3200 586

E: igor.bojkovski@sparkasse.mk


Драган Илкоски

Broker in Securities Services Department

Т: +389 2 3200 785

E: dragan.ilkoski@sparkasse.mk


Анета Грнчаровска

Broker in Securities Services Department

Т: +389 2 3200 543

E: aneta.grncarovska@sparkasse.mk


Бисера Спасов

Custody Associate in Securities Services Department

Т: +389 2 3200 592

E: bisera.spasov@sparkasse.mk


Симона Ицовска

Custody Associate in Securities Services Department

Т: +389 2 3200 713

E: simona.icovska@sparkasse.mk


Тина Пановска

Sales Support Department

Т: +389 2 3200 125

E: tina.panovska@sparkasse.mk


Виолета Михајловска

Head of Back Office Treasury Division

T: +389 2 3167 174

E: violeta.mihajlovska@sparkasse.mk

ACI Operations Certificate (2005)


Филип Стојановски

Treasury Back Office Associate

Т: +389 2 3167 167

E: filip.stojanovski@sparkasse.mk


Вериана Игњатова

Treasury Back Office Associate

Т: +389 2 3200 659

E: veriana.ignjatova@sparkasse.mk


   
     
 
насловна | за здружението | членови | SKIBOR | настани | едукација | линкови | собрание
© 2018 АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари. Сите права се задржани.