АЦИ – Здружение на финансиски пазари во својот едукативен дел опфаќа специјализирани испити од областа на fx пазарот, пазарот на пари, репо трансакциите, управување со ризици итн. За стекнување на следните сертификати: ACI Dealing Certificate, ACI Settlements Certificate и ACI Diploma. Сертификатите се издаваат од АЦИ - Интернационалното задружение на финансиски пазари и се меѓународно признаени. Во Македонија, првите два испити се полагаат единствено во просториите на компанијата Семос, која е лиценциран партнер на АЦИ - Здружение на финансиски пазари.

  • ACI Dealing Certificate овозможува стекнување на практично (front office) знаење на структурата и активностите на fx пазарот и пазарот на пари, вклучувајќи и математички операции кои се користат на овие пазари и нивните финансиски производи, како и основнитe вештини потребни за учество на овие пазари.

  • ACI Operations Certificate е неопходен за стекнување познавања од позадинското работење на финансиските пазари т.е. back office операциите. Овој испит овозможува добивање на целосна слика на работењето на финансиските пазари и подобро разбирање на врската меѓу дилерите и back office-от, кој ги спроведува оперативните активности.

  • ACI Diploma е еден вид на надоградба на ACI Dealing Certificate и ACI Operations Certificate и овозможува усовршување на теоретското и практичното познавање на инструментите кои се тргуваат на fx пазарот и пазарот на пари, како и врската на овие пазари со управувањето со ризици. За да се полага овој испит, неопходно е прво да се стекне или ACI Dealing Certificate или Operations Certificate.Македонски регистар на ACI сертификати
ИМЕ ПРЕЗИМЕ КОМПАНИЈА СЕРТИФИКАТ ГОД.
Моника Ресановиќ Стопанска Банка АД Битола Diploma 2016
Коста Шорко Народна Банка на Р.Македонија Diploma 2008
Елена Тримческа ТТК Банка АД Скопје Diploma 2007
Александра Илијеска Dealing Certificate 2007
Ана Николоски (ex.Стружан) Комерцијална Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Ани Стефкова-Марковска Dealing Certificate 2008
Билјана Јованоска Стопанска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Блаже Булоски Охридска Банка АД Охрид Dealing Certificate 2009
Блаже Митревски Капитал Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Боро Манушев Халк Банка АД Скопје Dealing Certificate 2009
Борче Стаменковски Капитал Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Бранкица Ѓорѓиевска НЛБ Тутунска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Бранко Саздовски Централна кооперативна Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Весна Бошкова Централна кооперативна Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Весна Петровска Централна кооперативна Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Весна Трајковска Комерцијална Банка АД Скопје Dealing Certificate 2006
Викторија Митреска ПроКредит Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Виола Христова Dealing Certificate 2005
Виолета Јорданоска Охридска Банка АД Охрид Dealing Certificate 2005
Горан Стојановски Dealing Certificate 2008
Гордан Чадиковски Зираат Банка АД Скопје Dealing Certificate 2011
Даниела Андоновска Македонска Банка за поддршка на развојот Dealing Certificate 2006
Даниела Костовска УНИ Банка АД Скопје Dealing Certificate 2009
Дарко Блажевски Dealing Certificate 2008
Дарко Сима Dealing Certificate 2008
Дарко Стојкоски Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје Dealing Certificate 2005
Елена Маничевска ПроКредит Банка АД Скопје Dealing Certificate 2009
Елена Поповска ПроКредит Банка АД Скопје Dealing Certificate 2009
Елена Тримческа ТТК Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Ели Забевска Министерство за финансии на РМ Dealing Certificate 2008
Емилија Богдановска УНИ Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Емилија Христова-Тодоровска Народна Банка на Р.Македонија Dealing Certificate 2011
Жарко Митревски ТТК Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Зоран Пановски Народна Банка на Р.Македонија Dealing Certificate 2003
Игор Колевски Dealing Certificate 2008
Ирина Петковска Алфа Банка АД Скопје Dealing Certificate 2006
Ирис Колариќ Халк Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Јасна Крстаноска-Павлоска Охридска Банка АД Охрид Dealing Certificate 2008
Јован Аврамоски Охридска Банка АД Охрид Dealing Certificate 2008
Катерина Нонкуловска Стопанска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Кире Димитриевски Dealing Certificate 2009
Кире Солески Комерцијална Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Коста Ивановски НЛБ Тутунска Брокер АД Скопје Dealing Certificate 2005
Коста Шорко Народна Банка на Р.Македонија Dealing Certificate 2003
Кристина Пенова (ex.Толевска) Халк Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Лазар Дарковски Халк Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Левент Ајрула Зираат Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Маја Илиевска Dealing Certificate 2008
Мартин Дукоски Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје Dealing Certificate 2011
Мирјана Трајановска Стопанска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Мите Ѓорѓиев Алфа Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Моника Ресановиќ Стопанска Банка АД Битола Dealing Certificate 2005
Наташа Анѓеловиќ Dealing Certificate 2008
Никола Наков НЛБ Тутунска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Оливера Наумовска Dealing Certificate 2005
Саша Сараулева Капитал Банка АД Скопје Dealing Certificate 2010
Саша Стојановска Капитал Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Сашо Радевски Стопанска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Сашо Трајковски Еуростандард Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Синиша Велковски Народна Банка на Р.Македонија Dealing Certificate 2003
Снежана Ристеска ТТК Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Стојан Донески Стопанска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Стојна Грежловска Капитал Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Томислав Петрушев НЛБ Тутунска Банка АД Скопје Dealing Certificate 2007
Филип Николоски Комерцијална Банка АД Скопје Dealing Certificate 2005
Филиз Вели Зираат Банка АД Скопје Dealing Certificate 2008
Христина Накова (ex.Велиновска) ПроКредит Банка АД Скопје Dealing Certificate 2006
Александар Цеков Operations Certificate 2009
Анета Стевческа Комерцијална Банка АД Скопје Operations Certificate 2010
Анета Таневска Народна Банка на Р.Македонија Operations Certificate 2005
Благица Аврамовска ПроКредит Банка АД Скопје Operations Certificate 2009
Боро Манушев Халк Банка АД Скопје Operations Certificate 2007
Весна Дуковска Алфа Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Весна Лозановска Стопанска Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Весна Петровска Централна кооперативна Банка АД Скопје Operations Certificate 2008
Виолета Блажевска Operations Certificate 2009
Виолета Михајловска Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје Operations Certificate 2005
Дане Крстевски Народна Банка на Р.Македонија Operations Certificate 2005
Даниела Андоновска Македонска Банка за поддршка на развојот Operations Certificate 2006
Елена Анастасова Комерцијална Банка АД Скопје Operations Certificate 2007
Елена Ицевска ПроКредит Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Елизабета Живиќ-Стевчевска Македонска Банка за поддршка на развојот Operations Certificate 2005
Емилија Реџовска УНИ Банка АД Скопје Operations Certificate 2009
Искра Мургоска ПроКредит Банка АД Скопје Operations Certificate 2007
Јагода Станоеска Еуростандард Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Јасминка Бошкова Халк Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Јован Аврамоски Охридска Банка АД Охрид Operations Certificate 2007
Јулијана Ивановска Operations Certificate 2009
Катерина Ѓуркова Operations Certificate 2009
Катерина Стевоска Охридска Банка АД Охрид Operations Certificate 2007
Лидија Јефтоска Комерцијална Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Лимонка Давиткова Operations Certificate 2009
Маја Трајковска Operations Certificate 2009
Маја Цветковска Стопанска Банка АД Битола Operations Certificate 2005
Мирослав Мисоски ТТК Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Нагихан Шемо Охридска Банка АД Охрид Operations Certificate 2005
Нарцисе Ибрахими Народна Банка на Р.Македонија Operations Certificate 2007
Наташа Јакимовска Operations Certificate 2008
Ненад Јовчевски НЛБ Тутунска Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Олгица Поповска Operations Certificate 2009
Сашо Додевски Халк Банка АД Скопје Operations Certificate 2009
Сашо Лазаревски Централна кооперативна Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Светлана Блажевска УНИ Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Соња Славковска Operations Certificate 2005
Соња Трајановска Operations Certificate 2005
Фросина Кукоска Зираат Банка АД Скопје Operations Certificate 2005
Наташа Трајкова Стопанска Банка АД Битола Dealing Certificate 2016
Билјана Новачевска Екимовска Стопанска Банка АД Битола Dealing Certificate 2016
Софија Крстевска Стопанска Банка АД Битола Operations Certificate 2016
Стефанчо Коцевски УНИ Банка АД Скопје Dealing Certificate 2016ACI Библиотека

"Mastering aci dealing certificate"
- Phil Parker

"Mastering Foreign Exchange and Money Market"
- Paul Roth, Pearson Education, 1996

"Introducion to foreign exchange & Money Market"
- Reuters

"Mastering Repo Markets"
- Bob Steiner, Pearson Education, 1997

"The Gold Companion"
- Timothy Green

"An Introduction to Derivatives"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"An Introduction to Technical Analysis"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"Mastering Derivatives Markets"
- Taylor Franceska, Pearson Education, 2000

"Mastering Financial Calculation"
- Bob Steiner, Pearson Education, 1998

"Foreign Exchange and Money Market"
- Bob Steiner, Butterworth-Heinemann, 2002

"Mastering treasury office operations"
- Denis Nolan

"Back office and beyond"
- Mervyn King

"An Introduction to Foreign Exchange and Money Markets"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"An Introduction to Bond Markets"
- John Wiley & Sons, Reuters, 1999

"Mastering Value at Risk"
- Butler Cormac, Pearson Education, 1999

"Mastering Foreign Exchange and Currency Options"
- Taylor Franceska, Pearson Education, 1997

   
     
 
насловна | за здружението | членови | SKIBOR | настани | едукација | линкови | собрание
© 2018 АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари. Сите права се задржани.