ИСТОРИЈАТ

АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари се оснива на иницијатива на Народна Банка на Република Македонија под името Македонски Форекс Клуб.

Оснивачкото Собрание се одржа на 23.04.1996 година во просториите на Народна Банка на Република Македонија на кое се усвои Статутот и се избраа органите на Македонски Форекс Клуб.

На почетокот на 2001 година поради исполнување на условите за прием во светското здружение, беа направени дополнувања во Статутот и промена на името од Македонски Форекс Клуб во АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари.

Во мај 2001 година, на 42-иот Светски Конгрес во Сингапур, АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари стана рамноправен член на АЦИ - Здружение на финансиски пазари.

Основна цел на здружението е обединување на дилерите поради воспоставување меѓусебни лични и пријателски односи, со што се развиваат фер односи меѓу нив и се зголемува довербата, се разменуваат искуства и знаења и слично.

Во декември 1997 година здружението усвои Кодекс за однесување, но главен водич за професионалните стандарди на членовите претставува The Model Code на АЦИ светското здружение.

Годишните собранија, на кои покрај членовите присуствуваат домашни и странски гости, дополнително придонесуваат за афирмација на здружението.


Статут на АЦИ Македонија ЗФП (PDF)


СТАТУТ

Врз основа на Член 18 од Законот за здруженија и фондации, и член 12 од Статутот на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари, Собранието на Здружението на седницата одржана на ден 16.04.2015 година, донесе


С Т А Т У Т

НА АЦИ МАКЕДОНИЈА
ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ

пречистен текст


I. Општи одредби

Член 1

Со овој Статут се утврдува: името, седиштето и подрачјето на кое делува Здружението АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари (во понатамошен текст: Здружение); застапување; дејност, цели и задачи; активности со кои се остваруваат целите; транспарентност во работењето на Здружението; членство и членарини; права, обврски и дисциплински одговорности за членовите; внатрешна структура на Здружението; органи на Здружението, нивниот состав, овластувања, начин на одлучување, услови и начин на избор и отповикување, траење на мандатот и обврски на членовите; имот и располагање со можната добивка; начин на стекнување на имот како и престанок и постапка поврзана со имотот во случај на престанок.

Член 2

Полниот назив на Здружението е: АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари.

На англиски јазик истиот гласи: ACI Macedonia - Financial Markets Association.

Скратениот назив за Здружението е: АЦИ Македонија.

Седиште на Здружението е: Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, зграда на НБРМ, Скопје.

Здружението дејствува на подрачјето на Република Македонија.

Здружението има својство на правно лице, а како Здружение е регистрирано во Регистар при Централниот Регистар на Република Македонија.

Здружението го застапува Претседателот на Здружението.

Член 3

Здружението има печат со форма на круг на кој периферно е испишано полното име на кирилично писмо и македонски јазик, а во средината на печатот е ознака за седиштето на Здружението.

Член 4

Здружението е член на ACI The Financial Markets Association, со седиште во Париз.

Член 5

АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари е непрофитна организација.

Член 6

Статутот на Здружението, освен на законите, се темели и на статутот на ACI The Financial Markets Association.

Член 7

Работењето на Здружението е јавно. Јавното работење е загарантирано и се остварува со правилно и вистинито известување на членовите на Здружението по пат на јавно соопштување. За работата на Здружението членовите се известуваат со доставување на пишани материјали (или електронски) и по пат на седници на органите на Здружението. Претставниците на медиумите можат да присуствуваат на седниците на органите на управување на Здружението и да ја известуваат јавноста за работењето на тие органи и Здружението. Со цел потполно остварување на јавност во работењето, Здружението може да издава свој весник (во пишана или електронска форма), во согласност со прописите за јавно информирање. Одлука за издавање на весник носи Собранието.

Член 8

На сите организирани собири на Здружението, членовите на странски ACI Здруженија имаат слободен пристап.


II. Дејност, цели и задачи

Член 9

Дејноста на здружението се одвива на територијата на Република Македонија.

При вршењето на својата дејност АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари ќе го почитува Правилникот и Статутот на Меѓународното здружение на дилери ACI (Assotiation Cambiste Internationale).Членовите во своето работење ќе постапуваат според Кодекс на однесување кој е во согласност со Кодексот на однесување на ACI.

Основната цел на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари претставува професионалното обединување на трговците со финансиски инструменти од банките и другите финансиски институции.

За остварување на основната цел на здружението, потребно е исполнување на следните задачи:

 • Воспоставување и прогресивно одржување на меѓусебни односи помеѓу членовите на здружението, согласно стандардите за професионализам, етика и морал предвидени во усвоениот Кодекс на однесување.
 • Дополнителен придонес на членовите на здружението за воспоставување и подобрување на професионалната соработка на институциите кои тие ги претставуваат.
 • Одржување и ширење на угледот на оваа професија, преку континуирана едукација со следење на корисните позитивни трендови, пазарни практики и сл., без дискриминација од било кој тип притоа. Во таа насока конкретно неопходно е обезбедување на:
  • професионално-деловна и транспарентна меѓусебна размена на информации.
  • тековно и прогресивно, директно и индиректно обучување на кадри. Во овој домен здружението обезбедува и асистенција и организација во однос на подготовка на членовите на здружението за стекнување со меѓународно верификувани сертификати (ACI dealing certificate, ACI operations certificate и ACI diploma).
  • тековни деловни состаноци, презентации, тркалезни маси, семинари и сл., генерално континуирано, и по потреба со сите директни и индиректни учесници на финансискиот пазар во доменот на тргување со финансиски инструменти.
  • редовни годишни собранија и сл.

Од институционално-координативен аспект по потреба и во континуитет, во однос на своите активности, здружението има конструктивна задача-обврска во улога на национална асоцијација да одржува континуиран контакт и соработка со останатите национални здруженија, и соодветно со регионалните и светското здружение.


III. Членови на Здружението, права, обврски и дисциплинска одговорност на членовите

Член 10

Членството во здружението може да биде редовно, почесно и придружно. Редовни членови можат да бидат државјани на Република Македонија кои го прифаќаат статутот и општите акти на Здружението, а почесни членови може да бидат државјани на Република Македонија и странци кои со своето делување значајно придонеле кон развојот на Здружението. Придружни членови можат да бидат и личности надвор од банките кои учествуваат во тргувањето со финансиски инструменти, што би вклучило и поединци од фирми и претпријатија, лица од компании кои добавуваат хардвер и софтвер програми, како и од образовни институции.

Член 11

Редовните членови мора активно да учествуваат во некои од следните активности: тргување со финансиски инструменти на меѓубанкарскиот пазар, домашен или странски, активности поврзани со спот и термински трансакции, на пазарот на пари, во тргувањето со благородни метали, во тргувањето со должнички хартии од вредност, со домашни или странски банкноти и ковани пари, на активности поврзани со администрирање и управување со ризиците кои произлегуваат од наведеното тргување и мораат да бидат одговорни за наведените активности.

Своите активности редовните членови мора да ги извршуваат во рамки на банките кои делуваат во Република Македонија.

Кандидатите за редовно членство мора да имаат најмалку 1 година работно искуство во делот на активности предвидени со став 1 од овој член, пред да поднесат Молба за зачленување во редовното членство.

Кандидатите за придружно членство мора да имаат најмалку 1 година работно искуство во делот на активности предвидени со став 1 од овој член, пред да поднесат Молба за зачленување во придружното членство.

Член 12

Почесен член може да биде секое физичко лице кое имало значителен придонес за развојот на Здружението.

Член 13

Одлуката за прием во редовното и придружното членство ја носи Извршниот одбор на Здружението, врз основа на Молба за прием на кандидатот поднесена од кандидатот како физичко лице лично или преку ополномоштено лице. При носењето на одлуката, предлог или препорака за одреден член која доаѓа од редовен член на Здружението ќе се зема како предност. Одлуката за почесно членство ја носи Ивршниот одбор на Здржението, согласно критериуми кои ги утврдува Извршниот одбор. Во Здружението се води регистар на членови. За обликот и содржината на регистарот и начинот на неговото водење одлучува Извршниот одбор на Здружението.

Член 14

Права и обврски на членовите на Здружението се:

 • активно учество на манифестациите кои ги организара Здружението;
 • да бидат информирани за работата на Здружението и неговите органи, посебно за материјално-финансиското работење;
 • активно да учествуваат во остварувањето на целите на Здружението и придонесуваат во спроведување на неговите активности;
 • да даваат предлози, мислења и забелешки за работата на Здружението и неговите органи;
 • да се придржуваат на одредбите на Статутот и другите општи акти на Здружението;
 • да се грижат за редовното плаќање на членарината;
 • да го чуваат и придонесуваат за угледот на Здружението;
 • право да бидат бирани во органите на Здружението имаат само редовните членови кои имаат минимум 2 години работно искуство во делот на активности предвидени со член 11 став 1 и минимум 1 година статус на редовен член на Здружението;
 • право да гласаат имаат само редовните членови на Здружението.

Член 15

Членството во Здружението престанува со:

 • престанок на работа на Здружението;
 • писмена изјава за напуштање на членството;
 • исклучување од членството.

Член 16

Член на Здружението може да биде исклучен од членството ако прекрши одредба на Статутот или ги загрози интересите на Здружението или предизвика сериозна штета на Здружението и неговото членство. Одлука за исклучување носи Извршниот одбор на Здружението. Исклучениот член има право на Жалба до Собранието, чија одлука е конечна.


IV. Органи на Здружението

Член 17

Органи на Здружението се:

 • Собрание;
 • Претседател на Здружението;
 • Извршен Одбор;
 • Надзорен Одбор;
 • Комисија за стручно усовршување;
 • Суд на честа.

Член 18

Собранието е највисок орган на Здружението, а го сочинуваат сите членови на Здружението.

Редовното Собрание на Здружението се оддржува најмалку еднаш годишно.

Претседателот на Здружението, на сопствена иницијатива или на барање на најмалку 1/3 од редовните членови на Здружението може да свика вонредно Собрание при што веднаш се предлага дневен ред.

Ако Претседателот на Здружението не свика Сообрание, на барање на предлагачите од став 3 на овој член, истото го свикуваат предлагачите во рок од 30 дена од поднесеното барање.

На вонредното Собрание се разгледува само прашањето/прашањата за кои е истото свикано.

Член 19

Собранието го свикува Претседателот на Здружението, со доставување писмена покана на членовите, и тоа најмалку 15 дена пред оджување на седницата. Поканата содржи податоци за местото и времето на одржување на седницата и предлог за дневниот ред. Со поканата се доставуваат и материјали за точките кои се на дневниот ред.

Член 20

Собранието може полноважно да одлучува доколку се присутни најмалку половина од редовните членови на Здружението, лично или преку ополномоштено лице.

Доколку на Собранието не присуствуваат половината од редовните членови, свикувачот на Собранието свикува нова седница во рок не пократок од 8 дена, со тоа што тогаш Собранието може да донесува полноважни одлуки доколку се присутни 1/3 од членовите со право на глас, лично или преку ополномоштено лице.

Одлуките се донесуваат по пат на јавно гласање или на барање на најмалку 1/3 од редовните членови со тајно гласање (по писмен пат).

Полноважни одлуки се донесуваат со согласност на повеќе од половината присутни со право на глас.

Одлуките за промени на Статутот и престанок на Здружението, Собранието ги носи со 2/3 мнозинство на членовите со право на глас.

Член 21

Собранието на Здружението:

 • го носи Статутот и неговите измени и дополнувања;
 • носи други општи акти потребни за функционирање на Здружението;
 • го избира и разрешува Претседателот на Здружението;
 • избира и разрешува членови на Извршниот и Надзорниот одбор;
 • избира и разрешува членови на Комисијата за стручно усовршување и Судот на честа;
 • носи програма за работа за наредната година;
 • го носи финансискиот план и ја усвојува завршната сметка;
 • го разгледува извештајот за работата на Претседателот на Здружението;
 • одлучува за учество на Здружението во работењето на национални и странски организации;
 • одлучува за здружување со други организации, членување во други организации и истапување од нив;
 • решава по жалбите на членовите на Здружението во втор степен;
 • одлучува за престанок на Зружението;
 • одлучува за други прашања од значење за работата на Здружението, утврдени со овој Статут, кои не се наведени во надлежност на други органи.

Член 22

Претседателот на Здружението го претставува и застапува Здружението во правниот промет и одговараат за законитоста на работата на Здружението, а се избира од страна на Собранието на Здружението на време од 3 години. Извршниот Одбор и Претседателот можат да бидат разрешени од Собранието и пред истекот на мандатот, доколку ги пречекорат своите овластувања или несовесно ги извршуваат своите обврски. Доколку се разрешува целиот Извршен Одбор, тогаш Собранието избира нов со полн мандат, а во случај на разрешување на поединечни членови на Извршниот одбор, Собранието избира нови членови на Извршниот Одбор на време до истек на мандатот на составот во кој што се избрани.

Член 23

Извршниот одбор има 5 членови кои се избрани од страна на Собранието на времетраење од 3 години.

Претседателот на Здружението е член на Извршниот одбор.

Извршниот одбор на Здружението:

 • избира Секретар (кој има обврски во оперативно организациските активности на Здружението) и Благајник (кој има обврски во материјалното и финансиското работење на Здружението). Секретарот и Благајникот за своето работење одговараат пред Претседателот на Здружението и пред Извршниот одбор;
 • согласно потребите формира и ги координира активностите на повеќе Одбори;
 • утврдува предлог Статут и негови измени и дополнувања;
 • утврдува предлог финансиски план и завршна сметка;
 • одлучува за трошоци над 10.000,00 денари;
 • поднесува годишен извештај за работата пред Собранието;
 • одлучува за висината и начинот на утврдување на членарината;
 • одлучува за примање и исклучување на членови;
 • се грижи за информирање на членството и јавноста;
 • одлучува за користење на имотот на Здружението;
 • ги извршува сите други активности кои Собранието ќе му ги довери во надлежност.

Седниците на Извршниот одбор се одржуваат по потреба. Седница може да се одржи доколку е присутно мнозинство од членовите на Извршниот одбор, а полноважни одлуки се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

По исклучок од претходниот став, одлуката за предлог Статут и неговите измени и дополнувања, одлуката за висината и начинот на утврдување на членарината, одлуката за примање и исклучување на членови и одлуката за трошоци над 10.000 денари, мора да биде донесена на седница на Извршниот одбор на која се присутни сите негови членови и за која ќе биде изготвен Записник.

Член 24

Претседателот на Здружението го претставува Здружението, заседава со седниците на Собранието и одговара за законитоста на работењето на Здружението. Претседателот на Здружението е воедно и претседател на Собранието, како и претседател на Извршниот одбор. Претседателот на Здружението свикува седници на Собранието и на Извршниот одбор и дава предлог за дневниот ред, ги спроведува одлуките на Собранието и раководи со работата на Здружението помеѓу две седници на Собранието. Кога претседателот на Здружението е отсутен, неговата функција ја превзема еден од членовите на Извршниот одбор кој го определува Претседателот.

Секој член на Извршниот одбор може да предложи состанок кој треба да се свика во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 25

Надзорниот одбор има 3 члена кои ги избира Собранието на период од 3 години. Член на Надзорниот одбор не може да биде член на Извршниот одбор.

Членовите на Надзорниот одбор за својата работа одговараат на Собранието.

Надзорниот одбор го разгледува и врши надзор на:

 • примената на одредбите од овој Статут, како и другите општи акти на Здружението;
 • материјално-финансиското работење и користењето на имотот на Здружението;
 • реализацијата на одлуките, заклучоците и другите правни акти;
 • врши и други работи кои му ги доверува Собранието.

Надзорниот одбор може да побара свикување на седница на Извршниот одбор и Собранието, ако утврди неправилности во финансиското или некое друго работење во Здружението, небрежност во извршувањето на должностите или пак е повреден Статутот или другите општи акти на Здружението. При утврдување на начинот и постапката за разрешување на Надзорниот одбор или поединечно некој негов член, ќе се применуваат одредбите од член 22 од овој Статут.

Член 26

НКомисијата за стручно усовршување е составена од 3 члена на Здружението кои ги избира Собранието. Членовите на комисијата помеѓу себе избираат Претседател.

Должности на комисијата се:

 • постојана грижа за стручно усовршување на членовите на Здружението;
 • одржување на контакти со Тhe ACI Institute;
 • одржување на контакти со специјализирани фирми кои се занимаваат со едукација за финансиски пазари;
 • организирање на семинари;
 • организирање на испити;
 • учествува на седници на Извршниот одбор, кога се зборува за теми од областа на работењето на Комисијата.

Член 27

Судот на честа е составен од 3 члена на Здружението кои ги избира Собранието со мандат од 3 години. Членовите на Судот на Честа помеѓу себе избираат Претседател. По барање на Извршниот одбор, Судот на честа дава мислење за членови на Здружението кои делуваат спротивно од добрите деловни обичаи и кои не ги исполнуваат редовно своите обврски спрема Здружението. Членовите на Судот на честа не може истовремено да бидат и членови на Извршниот одбор на Здружението.

Член 28

Во начинот и постапката за разрешување на Комисијата за стручно усовршување, Судот на честа или неговите поединечени членови се применуваат сите одредби од член 22 од овој Статут.

Член 29

Средствата на Здружението се состојат од приходите кои Здружението ги остварува од:

 • членарина;
 • котизација;
 • маркетинг;
 • придонеси од финансиски организации и останати приходи согласно Законот.

Член 30

Здружението управува со средствата во согласност со одредбите за материјалното и финансиското работење на непрофитни организации. Сите приходи и расходи се утврдуваат со финансиски план кој се донесува за период од една календарска година и важи за годината за која е донесен. По завршување на годината за која е донесен финансискиот план, се изготвува завршна сметка. Претседателот на Здружението има право за користење на средствата на Здружението согласно Статутот. Сите документи во врска со финансиското работење освен благајникот ги потпишува Претседателот или некој од членовите на Извршниот одбор.


V. Статут и други општи акти

Член 31

Статутот е основен општ акт на Здружението и сите други општи акти мора да бидат во согласност со одредбите од Статутот. Предлог измените и дополнувања на Статутот ги подготвува и утврдува Извршниот одбор на Здружението и ги предлага на членовите на Здружението со право на глас за дискусија. Извршниот одбор на Здружението ги разгледува забелешките и предлозите што биле изнесени во расправата, зазема став за истите согласно член 23 од овој Статут и го утврдува предлог Статутот.

Член 32

Толкување на одредбите од Статутот дава Собранието на Здружението.

Член 33

Сите внатрешните работи на Здружението, како и други прашања што не се уредени со Статутот, а бараат детална разработка, ќе бидат регулирани со општи акти донесени од страна на Собранието на Здружението.


VI. Преодни и завршни одредби

Член 34

Здружението престанува со работа со одлука на Собранието и во случаите утврдени со закон. Во случај на престанок со работа, имотот на Здружението ? припаѓа на Република Македонија.

Член 35

Со влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари донесен на Собранието на АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари одржано на 26.09.2009 година; Статутот на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари пречистен текст донесен на Собранието на АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари одржано на 07.04.2011 и Одлуката за Промена на Статутот АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари-Скопје донесена на Собранието на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари одржано на 11.05.2013 година.

Член 36

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето.Скопје 16.04.2015ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АЦИ МАКЕДОНИЈА
 Емил Јакимов


ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

кон Предлог
Статутот на АЦИ Македонија
Здружение на финансиски пазари

Измената на Статутот има за цел да го унапреди работењето на АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари и да го усогласи истото со начинот на функционирање на останатите сестрински АЦИ Здруженија.

За таа цел најважните измени се однесуваат на следното:

 • се дефинира можност за прием на нови членови кои би имале различен статус, со што би се проширила основата за размена на информации со бизнис заедницата и образовните институции, како и можноста за поширока меѓународна соработка.
 • се овозможува формирање на нови органи на Здружението, Комисија за стручно усовршување и Суд на честа, кои ги избира Собранието на Здружението.
 • Се прошируваат надлежностите на Извршниот одбор во делот на правото да формира Одбори.
 • Се зголемуваат одговорностите и надлежностите на Извршниот одбор, посебно во делот на финансиската контрола и материјалното работење.
 • Се зголемува одговорноста на Претседателот на Здружението.

Согласно со наведеното се појави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието да донесе нов Статут на Здружението.

 ИЗВРШЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Macedonia Boost for ACI Education

ACI's education programme has been recognised by a decision from the central bank in Macedonia that requires banks in the local market to hire dealers with a professional qualification.

At its November 25 Council meeting, the National Bank of the Republic of Macedonia dis­cussed its monetary and supervisory responsibil­ities and under the latter it was decided that, with a view to inducing the development of the coun­try's financial markets, that banks in Macedonia will be required to hire foreign exchange dealers with a certificate registering a passed profession­al exam. The National Bank highlights the ACI Dealing Certificate as the suitable qualification.

A decision was also adopted at the meeting requiring those banks licensed to conduct inter­national operations and intermediary opera­tions with negotiable securities to establish elec­tronic systems for conducting international pay­ment operations, settling financial transactions and accessing information on the financial markets both within Macedonia and abroad. Those banks involved are required to have the systems (cited by the central bank as Reuters, Bloomberg, Tenfore and Swift) in place within one year.

"The adopted amendments will create condi­tions for establishing a centralised system of data on the operations on foreign exchange market and the money market and on the trade on the secondary short-run securities market in the Republic of Macedonia," the central bank says in a statement. "It will help the economic agents that participate in the operations on the financial market be more informed."

The adoption is the result of in excess of 18 months' work by the ACI Macedonia Board supported by Ann McGoff, ACI's Director of Education, which started when she was invited to address the General Assembly of neighbouring ACI Serbia Montenegro. "I spoke about the goals and importance of education, "she recalls. "And there were several members of the board of ACI Macedonia at the meeting who expressed their interest in how to set standards and organise an educational programme."

McGoff's first visit to Macedonia came through an invite to address that Association's General Assembly, at which the Vice-Governor of the central bank was the keynote speaker. "With the board of ACI Macedonia, I met the Vice-Governor, who made it very clear he was keen for ACI Macedonia to get ahead and offered full support," she says. "That is the key in any educational programme - the support of the local financial authorities.

"This is the result of the vision and hard work of Milena Percinkova, the President of ACI Macedonia, and her board," she continues. "They have tailored ACI's education process to meet local requirements and circumstances. This is a good place to start with accreditation in a smaller, emerging, market - if a bank has three people in a room they can get one for­mally qualified and then move on to the next. The results won't be instant but the foundation could bear fruit in five years."

Ann McGoff, "Profit & Loss", март 2005Педесет години на Меѓународното здружение на дилери-камбисти
АЦИ Македонија рамноправен член на Здружението на финансиски пазари

Cambiste Internationale (АЦИ) - првично име на Меѓународното здружение на дилери-камбисти е основано 1955 година во Париз - денес попознато како The Financial Markets Association. Педесетгодишниот јубилеј, 44.светски Конгресна АЦИ ќе се одбележи во Стокхолм во мај годинава.

Co оглед на економската глобализација и електронската технологија денес физичките граници меѓу државите се уриваат за тие секојдневно помеѓу себе да станат позависни од кога и да е. Ова посебно се огледа и манифестира во финансиската сфера на односи, па оттука може да се говори за глобален(и) финансиски пазар(и).

И не случајно на 42. конгрес на АЦИ во Сингапур во мај 2001 година под наслов „Еден финансиски свет" конгресна тема беше „Како глобализираната економија ќе влијае врз индустријата на финансиските пазари“. А, во врска со главната конгресна тема, претседавачот ја нагласи улогата на финансискиот Интернет-пазар врз практиката и кариерата на дилерите и другите професионалци и улогата на оваа асоцијација во помагањето на своето членство за совладување на секојдневните предизвици. На конгресот во Сингапур во членството на оваа професионална асоцијација покрај Египет, Маврициус и Грузија беше примен македонскиот Форекс (Forex) клуб со што бројот на членките на АЦИ се зголеми на 65. Денес ова Здружение брои над 13.000 члена.

Инаку, македонскиот Форекс-клуб е основан по иницијатива на НБРМ на 23 април 1996 година, а на 17 јули истата година се стекна со статус на правно лице. Во 2001 година, поради исполнување на увловите за прием во светското здружение, македонскиот Форекс-клуб го смени името во АЦИ Македонија- Здружение на финансиски пазари. Членови на овој клуб се дилерите вработени во комерцијалните банки и во НБРМ кои се во непосреден или посреден контакт со спот и девизни термински трансакции, девизни пласмани и трговија со благородни метали, како и раководните лица одговорни во овие активности. Основната цел на овој своевиден клуб е обединување на дилерите - воспоставување меѓусебни лични и пријателски односи, зголемување на меѓусебната доверба и фер односи во работењето и размена на искуства. Комуникацијата се одвива на своевиден комуникациски јазик заснован врз определени симболи што овозможуваат брзо разбирање заради склучување на деловните работи.

Членовите на македонскиот Форекс-клуб не се сретнаа за прв пат со правилата на однесувањето во оваа професија во 1996 година.

Уште во поранешна СФРЈ функционираше југословенскиот Форекс-клуб основан како логична последица на основањето и почнувањето на функционирањето на тогашниот југословенски пазар (1973 година), кој до 1975 година имаше статус на посматрач, за во 1975 година да добие полноправно членство, а во 1984 година Белград беше домаќин и организатор на 26. светски конгрес на АЦИ, што се смета како високо признание за довербата во тогашното југословенско банкарство.

Членувањето во оваа асоцијација налага високи етички и професионални квалитети. Во таа смисла Здружението, покрај редовните контакти, презема едукативни активности, меѓу другото и организирање електронско полагање за стекнување на АЦИ-сертификат, што е утврдено и во супервизорската регулатива како услов за вршење на овој вид финансиски активности.

Проф. д-р. Кики Мангова-Поњавиќ, „Утрински Весник“, 7-8 мај 2005
(Авторот е професор на Правниот факултет во Скопје)
Македонскиот Forex клуб го прослави јубилејот

Accociation Cambiste Internacionale (ACI)-првично име на Меѓународното здружение на дилери-камбисти, денес попознато под името The Financial Market Association, e основано 1955г. во Париз на иницијатива на двајца дилери (од Париз и Лондон), кои на еден првомајски викенд се договориле да предложат да се формира заедничко здружение на дилери кои ќе тргуваат и вршат девизни трансакции на евро-пазарот. По две години (1957) се донесни и правила за однесување во меѓусебната комуникација на трговците со девизи. На Здружението можат да му пристапат Forex клубови основани во земји во кои комерцијалните банки можат да тргуваат со девизи со банки на други земји-процес што е во постојан тренд, посебно денес во услови на виртуелна комуникација.

Економската глобализација и електронската техноогија денес ги руши физичките граници меѓу државите за тие секојдневно помеѓу себе да станат позависни од било кога. Ова посебно се огледа и манифестира во финансиската сфера на односи, па оттука може да се говри за глобален(и) финансиски пазар(и).

He случајно на 42- от конгрес на ACI одржан во Сингапур во мај 2001г. под наслов „Еден финансиски свет“ како конгресна тема беше „Како глобализираната економија ќе влијае врз индустријата на финансиските пазари“. Токму во врска со главната конгресна тема, шефот на одделението за трезор и пазар на пари - претседавач на истиот ја нагласи улогата на финансискиот Интернет- пазар врз практиката и кариерата на дилерите и на другите професионалци во оваа индустрија, и улогата на оваа асоцијација во помагањето на своето членство за совладување на секојдневните предизвици. На конгресот во Сингапур во членството на оваа професионална асоцијација покрај Египет, Маурициус и Грузија беше примен Forex клубот на Р. Македонија (на почетокот на 2001 со дополнување на статутот е променето и името во ACI Македонија) со што бројот на членките на ACI се зголеми на 65. Денес покрај 67 земји, членуваат и индивидуални членови од 17 земји.

Инаку македонскиот Forex клуб е основан на иницијатива на НБРМ на 23.04.1996г. а на 17 јули истата година се стекна со статус на правно лице. За прв претседател на овој професионален клуб е избрана г-ѓа Викторија Мандичевска, а денес претседател е г-ѓа Милена Перчинкова. Членови на овој клуб се дилерите вработени во комерцијалните банки и во НБРМ кои се во непосреден или посреден контакт со спот и девизни термински трансакции, девизни пласмани и трговија со благородни метали, како и раководните лица одговорни во овие активности.

Основната цел за основање на ова здружение е обединување на дилерите, воспоставување на меѓусебни лични и пријателски односи, зголемување на меѓусебната доверба и фер односи во работењето и размена на искуство. Во меѓусебните комуникации принципите на лојалност и солидарноста се неразделен и составен дел во нивните активности. Во таа смисла и комуникацијата се одвива на своевиден комуникациски јазик заснован на одредени симболи што овозможуваат брзо разбирање заради заклучување на деловните работи. Во прилог на ефикасноста и високо професионално извршување на активностите ACI Македонија во 1997г. усвои Кодекс за однесување што се заснива на стандардите утврдени во The Model Code на ACI светското здружение, чиј Секретарјат има седиште во Париз. За разлика од националните кои одржуваат годишни собранија, светското здружение на ACI одржува собрание на секој две години. Оваа 2005 година како јубилејна -50 години од основањето на ACI, во мај ќе се одржи 44-тиот Светски конгрес во Стокхолм.

Во рамки на светското здружение работат повеќе органи-тела меѓу кои Одбор за едукација (се грижи за развој на стратегијата, за едукативниот програм и стекнување на дипломи за The ACI Dealing Certificate, The ACI Settlements Certificate и The ACI Diploma, a испитите се полагаат електронски), Комитет за професионализам (одговорен за Кодексот за однесување), ACI Група за стратегиско планирање (изработува проекти за развојот и работењето на здружението на долг рок) и Euribor ACI Комитет формиран 1999г. составен од 4 работни групи и тоа: за деривативи, за Пазар на пари и ликвидност, за соработка со ЕУ и група STEP (short term paper market) за интеграција и развој на европскиот пазар на краткорочни хартии од вредност.

Членовите на македонскиот Forex клуб не се сретнаа за прв пат со правилата на однесувањето во оваа професија во 1996г. кога е основано здружението. Уште во поранешна СФРЈ функционираше југословенскиот Forex клуб основан на иницијатива на тогашната НБ Југославија, Југобанка и Љубљанска банка како логична последица на основањето и отпочнувањето на функционирање на тогашниот југословенски пазар мај 1973г), кој до 1975г. има статус на набљудувач, за по прифаќањето на нејзиниот статут во 1975г. да добие полноправно членство. Основачкото собрание и изборот на органите на управување е извршен на 22.03.1975. Меѓу членовите на претседателството е и Душка Илиевска од Стопанска банка Скопје. Како резултат на прифаќањето на кандидатурата (во конкуренција со Мексико) за организатор и домаќин, во 1984г. во Белград е одржан 26-иот конгрес на ACI со присуство на преку 150 делегати, 450 следбеници од повеќе од 50 држави, што се смета како високо признание за довербата во тогашното југословенско банкарство.

Како и во секоја друга професија, посебно во работењето и однесувањето на дилерите етиката има доминантно значење. Да се почитува етиката во конкретниот бизнис значи да се почитуваат партнерите, клиентите, високиот морал и етичките квалитети да бидат високо почитувано мото во работата. За да се стане член на ACI треба да се поседуваат токму такви својстава, да се работи согласно усвоените правила на однесување утврдени во Правилник, Статут и Кодекс.

Активностите на ACI Македонија во основа се насочени кон оперативна подршка на реформските процеси на финансиските пазари во чиј рамки е девизниот пазар и континуираната размена на знаења и искуства.

Воопшто активностите на Здружението се одвиваат во повеќе насоки, што може да се сведе на традиционални месечни (секој прв четврток во месецот) и секојдневни контакти, едукативни активности, освен во обезбедување на стручна литература, и во организирање на електронско полагање на испитите на ACI. Во таа смисла до крајот на 2003г. тројца членови (Синиша Велковски, Коста Шорко и Зоран Пановски од НБРМ) се стекнаа со ACI Dealing Cerificate. Bo јануари оваа година се одржа прв семинар за подготовка за полагање испит за ACI Dealing Cerificate што успешно се реализира, а веќе во летниот период (веројатно во јули) се планира семинар за ACI Settelments, а потоа семинар за ACI Dealing Cerificate. Како на претходниот, така и на планираните семинари предавањата ги изведува овластен предавач од ACI The Financial Market. За одбележување е воспоставената соработка со ACI здружението на СЦГ. Од посебно значење за брза комуникација и информација е изготвувањето на веб страна на Здружението, петте линка и двојазичноста (македонски и англиски). Континуираните подготовки за полагање ACI испити преку организирање семинари и други облици на комуникација, за банките во РМ треба да претставува предизвик за поголем интерес за едуцирање на својот кадровски потенцијал за навреме да можат да се соочат- успешно да ги совладат новите предизвици за ефикасно функционирање на финансиските пазари без граница.

Во прилог на континуираното усогласување на банкарската регулатива со низа сандарди и критериуми, се со цел за повисок степен на квалитет во вршењето на финансиски активности на финансиските пазари, во рамки на својата супервизорска функција, во ноември 2004г. со Одлуката за потребната документација за издавање на согласност на банките и за доставување на известување за промена на сопственичката структура на акции со право на глас, покрај останатото НБРМ утврди, дека за вршење на финансиски активности од чл. 46, ст. 1 т. од 1-9 од Законот за банки, покрај останатото кон барањето се поднесува и доказ за отпочната процедура за приклучување на Ѕ.W.I.F.Т. системот. Натаму, за вршење на финансиски активности од чл. 46, ст 1, т. 4, 6 и 7 од Законот за банки, е утврдено, дека покрај останатата документација, кон барањето се поднесува и сертификат за работа на финансиските пазари, за вработените кои што ќе извршуваат работни задачи поврзани со наведените финансиски активности, и тоа најмалку ACI Dealing Cerificat за вработените во front office- девизни дилери и за ACI Settlement Certificate -за вработените во back office, и доказ за поседување на електронски систем за пристап до информациите на финансиските пазари и тoa: Reuters, Bloomberg или Tenfore.

Исто така и за вршење на финансиски активности од чл. 46 ст.1 т. 5 од Законот за банки, во земјата покрај документацијата, кон барањето се поднесува и цертификат за работа на финансиски пазари, за вработените кои ќе извршуваат работни задачи поврзани со наведените финансиски активности, и тоа најмалку ACI Dealing Cerificatе за вработените во front office -девизни дилери и ACI Settlement Certificate за вработените во back office и доказ за поседување на унифициран електронски систем за пристап до информациите на девизниот пазар во РМ. Унифицирањето на електронскиот систем за пристап до информациите на девизниот пазар во РМ го организира НБРМ.

Севкупните активности на ACI Македонија и НБРМ покажуваат тренд на континуирано усогласување на регулативата и практиката во интерес на квалитетот на финансиските активности и санкционирање на противправните дејствија.

Проф. д-р. Кики Мангова-Поњавиќ, „Билтен на Стопанска Банка Скопје“, мај-јуни 2005
(Авторот е професор на Правниот факултет во Скопје)
Онлајн написи

Паѓа еврото, паѓаат и берзите, Народна банка „без коментар“!, Нова Македонија, 00.00.2000

Моќни банкари ни ги диктираат цените на валутите, нафтата, златото, Дневник Online, 21.05.2015

Нова регионална валута како замена за доларот и за еврото, Дневник Online, 18.09.2014

Блокадата во Вашингтон ќе го повлече надолу целиот свет, Дневник Online, 03.10.2013

Во тек со модерните текови на финансиските системи, Дневник Online, 06.05.2012

Во Струмица годишно собрание на Здружението на финансиски пазари, Дневник Online, 05.05.2012

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиски извештај на АЦИ Македонија ЗФП за 2017 година (PDF)

   
     
 
насловна | за здружението | членови | SKIBOR | настани | едукација | линкови | собрание
© 2018 АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари. Сите права се задржани.