ACI ELAC Boot Camp – Europe edition

автор: Ненад Јовчески

Во организација на ACIFMA на 20-ти и 21-ви септември 2018 год. беше организирана работилница на која учесниците имаа можност да научат да го користат ACI ELAC порталот и да го промовираат на локалните пазари. Учесници беа претставниците за едукација на 10 национални здруженија, меѓу кои беше и претставникот на ACI Belgium, Marc De Bosscher кој истовремено е Претседател на ACI Europe. Работилницата беше одржана во просториите на BPW (bestpractice.world), фирма партнер на ACIFMA која го изработува ACI ELAC порталот.

Што е ELAC (Е-Learning, Attestation and Certification Portal) ? Continue reading “ACI ELAC Boot Camp – Europe edition”

Интервју на претседателот на АЦИ Македонија во Бизнис и Економија

ГОДИНАВА ДНЕВНИОТ ПРОМЕТ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ДВИЖИ ПОМЕЃУ 30 И 45 МИЛИОНИ ЕВРА

Бојан Цветановски
Претседател на Извршниот одбор на АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари

Вие сте претседател на АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари. За почеток, кажете ни за какво здружение станува збор, досегашната историја, кои се неговите членки, меѓународниот статус…

Б. Цветановски: АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари е формирано на 23 април 1996 година под името Македонски форекс клуб по иницијатива на Народна банка на Република Македонија. Во 2001 година Здружението стана дел од меѓународното здружение ACI-Financial Market Association со седиште во Париз, со 63 земји членки, соодветно го адаптиравме името во АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари, што е меѓународен стандард. Во Здружението членки се сите деловни банки од Република Македонија и Народна банка на Република Македонија. Здружението е непрофитна организација, работи според Статут и соодветни деловници. Органи на Здружението се Извршен одбор, Надзорен одбор и Собрание. Еднаш во годината Здружението организира свечено годишно собрание каде што учествуваат сите домашни банки, домашни и странски експерти, гости од странски банки, претставници на финансиски софтвер.

Која е целта на Здружението и кои се неговите редовни активности?

Continue reading “Интервју на претседателот на АЦИ Македонија во Бизнис и Економија”

Средба со Гувернерката на Народна Банка на Република Македонија г-ѓа Анита Ангеловска-Бежоска

На 8-ми август 2018 година Претседателот на АЦИ Македонија, Бојан Цветановски оствари средба со Гувернерката на НБРМ, г-ѓа Анита Ангеловска-Бежоска. На средбата беа разгледани актуелни прашања од домашниот финансиски пазар- делот на финансиските деривативи, референтни стапки и примарниот и секундарниот пазар на хартии од вредност. Претседателот Цветановски ги изложи моменталните активности на друштвото и идните планови при што беше констатирано дека соработката и поддршката од НБРМ во активностите на Здружението продолжува. На состанокот беа присутни и г-ѓа Весна Трајковска,Комерцијална Банка, г-ѓа Мелита Трајковиќ,НБРМ, г-ѓа Зорица Стојанова,НБРМ и г-ѓа Маја Андреевска,НБРМ.

Нови правила за Скибор

автор: Елена Кузмановска

Во текот на 2017 година беше формирана работна група за ревидирање на постојните правила на СКИБОР кои беа усвоени во 2007 година и дополнети во 2011 година. Членови на работната група беа Сашо Радевски од Стопанска банка АД Скопје, Влатко Лескароски од Комерцијална Банка АД Скопје, Јовановска Виолета од НЛБ банка АД Скопје , Емил Јакимов од Халкбанк АД Скопје и Зорица Стојановска од НБРМ.

По одржани неколку состаноци, во јули 2017 година работната група до Комисијата за ликвидност достави нацрт верзија на новите Правила. По финализирање на нацрт верзијата, Македонската банкарска асоцијација на седницата на Собрание одржана на 22.08.2018 година ги усвои новите Правила за избор и обврски на референтните банки кои поставуваат котации на каматни стапки за пресметка на SKIBOR и за процесот на пресметување на SKIBOR.

Новите Правила започнаа да се применуваат од 01.10.2018 година, со што престанаа да важат Правилата за пресметување и објавување на меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (SKIBOR) од 2007 година.